Valg af censorformandskab

Ifølge § 51 i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal det hidtidige censorformandskab, i samråd med det ny beskikkede censorkorps, afholde valg af nyt formandskab. Hver censor er valgbar til formandskabet. Valgbarhed forudsætter, at den enkelte erklærer sig villig til at modtage valget.

Det nye censorkorps er alle blevet orienteret pr. mail om muligheden for at stille op som kandidat til censorformandskabet. Der var frist den 7. marts 2014.

Der var ved fristens udløb ikke kommet forslag om andre kandidater, hvorfor de nedenfor nævnte kandidater blev genvalgt ved fredsvalg for perioden 1.4.2014-31.3.2018.

  • Højesteretsdommer Jon Stokholm (formand)
  • Præsident i Østre Landsret Bent Carlsen (næstformand, KU)
  • Forhenværende Stiftamtmand Peter Christensen (næstformand, AU)
  • Konsulent Kaj Egon Hansen (næstformand, SDU) samt,
  • Retspræsident for Byretten i Aalborg Christian Lundblad (næstformand, AAU).

 AAU juracensor