Forespørgsel fra Censor IT

Fra Censor IT modtager du en forespørgsel på en given prøve. Forespørgslen er udsendt til censor efter en vægtning af kriterier om censors faglighed, at censors adresse er tættest muligt på, omfang af censuropgaver og at censor ikke for nylig har været censor for samme underviser.

Er jeg den rigtige censor?

Censor forholder sig til forespørgslens tidspunkt, til om eksamens faglighed falder inden for censors faglighed og til om der umiddelbart ser ud til at være habilitetsproblemer. Ligesom censor forholder sig til om tidsforbrug og rejsetid og omkostninger for universitetet ved censoropgaven står i et rimeligt forhold til hinanden. Hvis alt er som det bør være, trykker du på accept-feltet.

Udpegning

De censorer, der accepterer forespørgslen, deltager i en udvælgelsesprocedure den efterfølgende dag. Systemet allokerer den censor, der har censureret færrest eksaminander indenfor de sidste 12 måneder.  Er der to censorer, der har lige mange eksaminander, vælges der på grundlag af afstand. Den censor, som allokeres til prøven, får en allokeringsmail dagen efter accepten. Hvis du ikke får allokeringsmail dagen efter accepten, er prøven allokeret til anden side.

Allokeringsmail

Du modtager så en allokeringsmail og er hermed udpeget som censor for den pågældende eksamination. Det er meget vigtigt, at denne mail læses grundigt, da der heri oplyses om praktiske detaljer om prøven herunder om forcensur. Forcensur er ikke et tilbud, men en integreret del af opgaven, som censor er forpligtet til at møde til.

Flere og flere kursusfag mv. afholdes på engelsk, ligesom stadig flere specialer skrives på engelsk. Censor bør derfor være rede til også at påtage sig sådanne censuropgaver. 

Afbud

Hvis du bliver nødsaget til at melde afbud til en censoropgave, skal du hurtigst muligt give besked til institutionen.

Såfremt at der meldes afbud til censur, vil opgaven med stor sandsynlighed gå til anden side.

Omfang af censur

I henhold til bekendtgørelsen, cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag, må dit samlede timetal ikke overstige 125 timer i en periode på et halvt år.