censors opgaver

Censors opgaver

Følgende er de overordnede krav til censors virke:

Censorerne skal påse:

  • at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat for uddannelsen, herunder i uddannelsesbekendtgørelse og studieordning
  • at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og
  • at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning, og øvrige regler for uddannelsen.

En censor skal:

  • virke som censor ved uddannelsens eksterne prøver
  • rådgive om prøvesystemet, herunder dets form og indhold, og om det fungerer efter sit formål og i overensstemmelse med uddannelsens fag og undervisningens mål,
  • ved eksamensterminens afslutning afgive en beretning om eksamensforløbet til universitetet og formandskabet, og (evalueringsskema udleveres i forbindelse med eksamen og kan hentes på censorformandsskabets hjemmeside)
  • medvirke ved behandling af klager og anker over prøver

Konstaterer censor, at ovenstående forhold ikke er opfyldt, eller får censor formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, afgiver censor indberetning herom til Universitet med kopi til censorformandskabet.

Censorernes virke er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.

Censorkorpsene og censorernes virke er reguleret af eksamensbekendtgørelsen kap. 9 & 10

Det er vigtigt, at censor udover at sikre, at reglerne i eksamensbekendtgørelsen bliver overholdt, også udøver god censorskik. Læs mere om god censorskik her.

Censorkorpset
Læs mere om

 AAU juracensor