Ændringer i eksamensbekendtgørelsen

Ændringerne er et led i realiseringen af uddannelses- og forskningsministerens udmelding fra sommeren 2017 om at styrke censorområdet.

Lagt online: 13.09.2018

Udkast til ændring af eksamensbekendtgørelsen samt baggrundsnotater blev sendt i en samlet høring den 4. juni 2018 med høringsfrist den 3. august 2018. I forhold til de udsendte udkast er der på grundlag af høringssvarene foretaget enkelte tekniske justeringer og præciseringer i forhold til høringsudkastet.

Ændringerne i eksamensbekendtgørelsen er offentliggjort på www.Retsinformation.dk og trådte i kraft den 1. september 2018.

Styrelsen har følgende kommentarer til ændringerne: 

Dialog 

Ændringen hvorefter kravene til censorformandskabets medvirken i den løbende dialog, mødeform og frekvens fritstilles. Ændringen er en følge af uddannelses- og forskningsministerens udmelding om opfølgning på censorrapporten og indebærer, at denne dialog fremover indgår i institutionernes kvalitetsarbejde via akkrediteringsreglerne. Senest er akkrediteringsreglerne ændret, således at det nu er fastsat i akkrediteringsreglerne, at prøve– og eksamenssystemet skal indgå i institutionernes kvalitetssikring. Der er intet til hinder for, at censorformænd kan fortsætte de faste censormøder hvert andet år, såfremt det ønskes.

Censors indberetninger

Ændringen (ophævelsen) af den enkelte censors mulighed for at påtale væsentlige problemer eller mangler i uddannelsesinstitutionens varetagelse af en uddannelse er en naturlig konsekvens af, at der gennem de seneste 10 år er indført en række relevans- og kvalitetssikringsredskaber, som skal sikre uddannelsernes kvalitet og relevans. Der er bl.a. indført en række eksterne kvalitetssikringsredskaber, der delvist erstatter den kvalitetssikring, som censorsystemet tidligere varetog alene. Senest er akkrediteringsreglerne ændret, således at det nu er fastsat i akkrediteringsreglerne, at prøve– og eksamenssystemet skal indgå i institutionernes kvalitetssikring. Parallelt med indførelse af uddannelsesakkreditering blev der i 2007 også indført aftagerpaneler på universiteterne og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler og erhvervsakademier, som bl.a. skal rådgive institutionerne om uddannelsernes kvalitet, relevans og niveau for samfundet. Censorerne har imidlertid fortsat et talerør både gennem deres bidrag til årsberetningen og de specifikke indberetninger om eksamensforholdene. Disse talerør giver mulighed for, at censor også udtaler sig om eksamens kvalitet. Det er der ikke ændret ved.