Censorudvalg skal gå censorordning efter i sømmene

Regeringen viderefører det analyse- og udvalgsarbejde den forhenværende regering nedsatte i maj 2015, som skal gå censorordningen efter i sømmene. Udvalget blev nedsat på baggrund af Kvalitetsudvalgets anbefaling om at ophæve den eksterne censur samt den kritik anbefalingen mødte hos flere censorformænd, som frygter for de studerendes retssikkerhed i eksamensituationerne, hvis forslaget gennemføres.

Lagt online: 30.09.2015

Anbefalingen om at ophæve den eksterne censur er en ud af ti som Kvalitetsudvalget fremlagde i slutningen af 2014, hvor de offentliggjorde deres rapport om, hvordan de videregående uddannelser kan styrkes. Kvalitetsudvalget påpeger i rapporten, at den nuværende ordning med ekstern censur kun i beskedent omfang bidrager til sikring af kvalitet og relevans, og at ordningen er for ressourcekrævende set i forhold til sit bidrag. Udvalget vil derfor afskaffe den obligatoriske eksterne censur og erstatte den af en frivillig ordning, hvor institutionerne selv beslutter, hvornår de ønsker at anvende ekstern censur. Kvalitetsudvalget forventer, at denne ordning vil være mellem 300 og 400 millioner kroner billigere end den nuværende. Til gengæld anbefaler udvalget, at censorkorpset som noget nyt skal bedømme og kvalitetssikre hele uddannelsesforløbet.

Regeringen er enig i, at der er behov for et solidt grundlag for at vurdere betydningen af ekstern censur, og at der er behov for en modernisering af de eksisterende censorordninger. Censorudvalget har derfor fået til opgave at undersøge om det nuværende censorsystem med ekstern censur bidrager tilstrækkeligt til sikring af kvalitet og de studerendes retssikkerhed, herunder om institutionerne gør brug af den information, der kan uddrages af censorformandskabernes og censorernes beretninger, og om institutionerne i øvrigt inddrager censorformandskaberne i kvalitetssikring af uddannelserne og uddannelsernes prøve- og eksamenssystem. Regeringen forventer at analyse- og udvalgsarbejde afsluttes i august 2016. 

Nedenfor er en oversigt over udvalgets formand og medlemmer:

Formand, afgående direktør i Akademikerne, Martin Teilmann
Uddannelsesleder Keld Hvam, IBA Kolding 
Uddannelseschef Jonna Frølich, VIA
Rektor Birthe Friis Mortensen, UC Syd 
Arkitekt Lars Juel Thiis, partner i firmaet Cubo
Prodekan Jens Erik Mogensen, Københavns Universitet
Professor Hanne Kathrine Krogstrup, Aalborg Universitet 
Professor Eva Bendix Petersen, RUC

Læs mere om Kvalitetsudvalgets samlede forslag til reform af de videregående uddannelser her